سفارش تبلیغ
صبا
پسرکم ! ... اندرزهای حکیمان را بپذیر و فرمانهایشان را پی گیری کن [امام علی علیه السلام ـ در سفارش به پسرش محمّدبن حنفیه ـ]

کونگ فو توآ

استاد میرزایی

متد هفتگانه کونگ فوتوآ

1 )نـرمـش  2)  تکنیک کـلاسیک  3) بـدنسـازی  4) سلاحهـای سـرد  5) بن کن یا شکستن اجسام سخت 6) مبارزات 7) ذات ما ( تمرکز در تن )

1)نرمش

از مهمترین متد اصلی در کونگ فو بخش نرمش و کیفیت آن در توآ می باشد پرفسور میرزایی در شماره 852 نشریه اطلاعات( دختران و پسران ) آنرا بدین صورت تفسیر می کند : 

  الف . نرمش که به آن « سبک باتو » گفته می شود . بر اساس چهارحالت زیر بنا شده است زیرا     بدن انسان:

-  می تواند نیرو تولید کند که به صورت قدرت عضلانی قابل اندازه گیری است

-    می تواند انرژی ذخیره کند و با استفاده از آن مستقل از جریان خون برای مدت زیادی متمادی عمل نماید که   به ‌‌‌‌‌‌آن استقامت عضلانی می گویند

-     می تواندباسرعت مختلف منقبض گرددکه به سرعت انقباض عضلانی موسوم است

-  می توانـدکش آمده ودوباره جمع شودواین حالت قابلیت ارجاع عضله گویندوبه انعطاف پذیری موسوماست

 

ب» طـرح نرمشـهای کـونـگ فـو: باتـوجه به درجـه ورزیدگـی بـدن نبـایدپیش رودوتمرینـات هـربـرنامـه بایدبـه راحتـی وبـدن تحمیـل فشار شـــروع وانجـام وبـرحسـب بالا رفتــن سطــح ورزیـدگـی بـدن باافـزایش تدریجـی سنگینـی کـار پیشـرفت حاصـل گـردد. ایـن نرمشـها آمادگــی  اسـت کـه  درعملیـات کـونگ فــو قادربه ضربات شگفت انگیزخواهیم بود    

  ج»نرمشهای کونگ فوفرمانبرداری وانعطاف پذیری ماهیچه هاومفاصل عمده بدن راحفظ می کند

د»نرمشهای کونگ فوسطح قابلیت واستعداد جسمانی بانوان رابالا برده واندام های بدن رامتناسب وزیبایی ویژه ای به آن می بخشد.

ه »نرمشهای کونگ فو اندام جوانان ،نوجوانان وخردسالان رابه درجه ای می رساندکه برای جامعه آینده      نویدساز است بویژه هنگامی که درمرکزفکری استفاده شود.بدن انسان نیازبه یک تعلیم فلسفی وبدنی داردوکونگ فوآن رامهیا می کندوتعادل و هماهنگی بین جسم و فکر بوجود م آورد.

انسان درکونگ فوارج فراوان دارد. یکرنگی بدن، فریبندگی ،آموزندگی باپرمایه گی ازاصول ،اساس وپایه ای آن است.

و»نرمشهای کونگ فوعمده کارواستعدادقلب وریه هاوسایراعضای بدن راآماده نگه میدارد. 

 ز»نرمشهای کونگ فوعکس العمل سازی عضلات بدن راسریعترمی کند.   

  ر»مقدارکالری که روزانه به طرق مختلف جذب بدن می شوددرعرض چندماه مجموعاًبه چندهزارکالری می رسدکه   توأم بانتایج حاصل ازتمرینات کونگ فونظرشمارادرموردکاهش چربی بدن تأمین می کند

 ط»نرمشهای کونگ فوبه تقویت ماهیچه های پشت بدن کمک میکندوازایجادکمردردجلوگیری می کند. 

 ظ»نرمشهای کونگ فوبطورمؤثری خونسردی راتقویت وهیجانات واضطراب روانی راکاهش  میدهد. 

 ی »نرمشهای کونگ فوازچاقی وافزایش بی تناسب وزن بدن جلوگیری می کند.

  بدن انسان متکی به رازواسراری است که علم باتمام سرعت وپیشرفت تنهابه قطره ای ازدریای عظیم  آن دست یافته است که کونگ فوبه منظوردرک دنیای نرمشهابصورت حرکات تکنیکی وترکیبی بایستی انجام شود.

نقش یوگا، نرمشهای فکری (آمرتو)،ماساژدادن،تنفس درحین تمرینات ازمراحل دیگرنرمشات درکونگ فواست.
سبحان خدامرادی ::: یکشنبه 89/7/18::: ساعت 10:26 عصر

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 28


بازدید دیروز: 27


کل بازدید :176223
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
سبحان خدامرادی
راه ما ناپیدا نیست . بیش از دو گام هم نیست ، گامی به سوی خود و گامی در پیشگاه انسانیت . وجه تمایز توآ با سایر هنرهای رزمی حرکات پر توان جسمانی همراه با شوک های تکنیکی است که چون مشعلی وجود را شعله ور و پس از فروکش احساسی پاک به آدمی می دهد . بسان یک رقص قدرت می نماید که بر پایه فرهنگ و آداب ن‍ژاد آریایی از خاور تا باختر و از شمال تا جنوب ایران و فراسوی مرزهای ایران کنونی ریشه کرده است .
 
 
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<